ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΦΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΦΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020 Σύμφωνα με  το άρθρο 14, παραγρ. 1δ, ε και στ, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), –  οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,  –  οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο…