ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΦΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΦΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020 Σύμφωνα με  το άρθρο 14, παραγρ. 1δ, ε και στ, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), –  οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,  –  οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο…

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COVID-19

ΑΘΗΝΑ, 27/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ΑΤΠΠΕΑΤΕ, εναρμονιζόμενο στους ειδικούς κανόνες λειτουργίας που υποδεικνύονται από τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους για την αποτροπή του κινδύνου διασποράς του COVID-19, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού, παρακαλεί τους ασφαλισμένους και συνεργάτες του, για…